Jornada sobre Gestió de la Competitivitat turística. Santader (Resum)

Objectiu de la Comissió de Servei: Participar en la Jornada de debat organitzada per Exceltur i centrada en “ganar competitividad turística: retos de la nueva legislatura autonómica” on també es presentava el segon Informe MoniTUR 2010 que aproxima la competitivitat turística relativa de las comunitats autònomes espanyoles.

Per consultar: PROGRAMA DE LA JORNADA

Aspectes més destacats de les ponències i taules rodones celebrades:

 • La primera de les taules rodones va servir per donar a conèixer l’avanç del darrer informe sobre la competitivitat turística dels estats que realitza el World Economic Forum de Davos. Es pot consultar els resultats d’aquest informe Aquí
 • A nivell tècnic destaca el fet que hi ha certs aspectes metodològics diferents entre el FEW i el que presenta Monitur. Ambdós, però, gaudeixen d’un bon plantejament metodològic tot i les dificultats expresses de disposar de dades primàries prou fiables.
 • En aquests informes, tot i que resulta temptador veure la posició del país o CCAA en el rànquing de competitivitat és més important identificar els punts de millora i oportunitats que identifiquen els indicadors.
 • En temes de competitivitat, Espanya surt perjudicada en aspectes concrets com són: Regulació i Normativa, innovació i medi ambient.
 • De nou torna a aparèixer el concepte de e-government i governança turística
 • Es destaca el fet local com a àmbit on es desenvolupa l’experiència del client/turista i on caldria posar més esforç en la implementació d’indicadors turístics.
 • Es constata la importància que va guanyant en turisme en les agendes polítiques dels països europeus (Tractat de Lisboa, directives europees, etc.)
 • En l’aspecte de coordinació turística es demana que s’utilitzi més i millor els mecanismes ja existents (comissió intergovernamental, taules de turisme, etc.)
 • En la presentació de Monitur, Catalunya es manté en el 3er lloc de l’índex de competitivitat per darrer de País Basc (perd la 1a posició) i la Comunitat de Madrid.
 • Es presenta l’informe MONITUR
 • La presidència i vicepresidència d’ Exceltur demanen més protagonisme en el lideratge del turisme al país assumint també més responsabilitats. Les més importants són: Entrar a participar de IET, Turespaña (conjuntament amb les CCAA) i la signatura d’un PACTE d’ ESTAT que garanteixi una estabilitat en les accions de la política turística en els propers anys.
 • Els nous consellers autonòmics centren els primers dies / setmanes de la seva agenda a treballar en la part normativa per flexibilitzar i des regularitzar el millor possible la normativa turística (sota les seves competències), encara que també tenen en compte la importància de dinamitzar les taules intersectorials perquè molts de les normatives que afecten provenen de competències llunyanes a la conselleria en qüestió (per exemple. medi ambient, interior, agricultura, etc.).
 • Es presenta el “Plan Litoral Siglo XXI”. Un projecte que es criticat des de l’àmbit privat per poc efectiu ja que els consorcis que es creen per desenvolupar els diferents programes no entomen la problemàtica des de l’arrel per solucionar els problemes estructurals del turisme litoral. Es demana una major intervenció del sector privat (exemples de ciutat de Mèxic).
 • S’identifica la impaciència de molts conseller per passar dels plans estratègics als executius.
 • Per últim, es fa una crida a la millora de l’obtenció de les dades turístiques de base i les intermèdies, especialment a àmbits regionals i locals; ja que és un dels principals impediments a l’hora de calcular i dimensionar la competitivitat turística de país.

Altre aspectes a destacar de la comissió:

 • mala organització de la logística i activitats de suport a la jornada (pausa-cafe, dinar, senyalització, acreditació, et)
 • Interessant format de taula rodona amb un moderador actiu on centra la temàtica i pregunta als ponents sense que cadascú d’ells tingui oportunitat de presentar el seu propi projecte. Això requereix més preparació però és més interessant de cara a l’auditori.
 • La Jornada es pot trobar de forma integral gravada per TV a través de UIMP.
 • Per prendre nota “ LO QUE NO SE MIDE NO MEJORA”

Santander, 20 de juliol de 2011.

2
Categories:
R+D+I, LabTurisme
1
Grups de treball:
LABturisme