El Sistema de Qualitat Turística de Catalunya (SisQu.CAT)

El 19 de desembre de 2012 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d’estructuració del Sistema de Qualitat Turística de Catalunya (SisQu.CAT). L’objectiu d’aquesta norma és dotar el sector d’un millor posicionament de l’oferta turística catalana en els mercats, mitjançant mecanismes i eines que permetin llur efectiva segmentació, la revalorització del turisme sobre la base de la singularitat de la destinació i la determinació d’elements objectius que permetin establir en el client una correcta relació qualitat-preu dels productes i serveis turístics.

Es tracta d’un conjunt d’eines i instruments tècnics, jurídics, econòmics i humans que l’Administració turística de Catalunya i els agents privats del sector turístic disposen i gestionen amb la finalitat de garantir la projecció competitiva de Catalunya com a destinació turística de qualitat. Per assolir aquesta fita, la proposta d’estructuració del sistema de qualitat turística de Catalunya es fonamenta en tres grans àmbits funcionals: la categorització, l’especialitat i l’excel·lència turístiques.

Mitjançant l’atorgament d’una categoria turística el sistema intenta identificar característiques específiques de cada empresa, establiment o activitat concreta, les seves instal·lacions, estances, equipaments, mobiliari, així com la quantitat, la intensitat i la dimensió dels seus serveis i equipaments. Seguint amb aquest discurs, el reconeixement de l’especialitat turística esdevé una variable de la categorització que té per finalitat la identificació de les característiques específiques de servei adreçades a un segment o grup d’usuaris concret, homogeni i, alhora, singular.

Finalment, l’excel·lència esdevé una garantia pública de l’existència d’unes referències contrastades de l’activitat que permeten determinar i garantir davant de l’usuari que els processos de gestió i d’atenció al client de l’oferta turística sol·licitada satisfaran les seves expectatives legítimes en relació amb les característiques de l’empresa, establiment o activitat reconegudes i anunciades.

 La coresponsabilitat público-privada en la definició i la gestió dels models específics que, per cada tipologia d’activitat, s’adscriguin al sistema català de qualitat turística és consubstancial al seu desplegament i implantació.

La sol·licitud d'adscripció al sistema català de qualitat turística és una decisió voluntària de les empreses, els establiments i els serveis que vulguin optar-hi, i no és un requisit legal per al seu funcionament. 

 Si bé la categorització del turisme rural és l'únic model vigent vinculat al sistema, la Direcció General de Turisme treballa en la definició de l'especialitat familiar en establiments d'allotjament i l'especialitat gastronòmica en hoteleria, ambdues en fase avançada de definició. Tot i que en una fase més inicial, la Direcció General de Turisme està treballant, juntament amb el sector, els models de categorització d'habitatges d'ús turístic i categorització d'establiment d'apartaments turístics.

Per a més informació: Qualitat Turística: categortizació i especialització

3 comentaris

Gil, Ester

Hola Vanesa,

Estem interessats en la certificció de qualitat turística. On podem trobar els requisits i formularis d'adhesió?

Gil, Ester

Hola Vanesa,

Estem interessats en la certificció de qualitat turística. On podem trobar els requisits i formularis d'adhesió?

Mas, Vanesa

Hola Ester,

Tal i com acabem de parlar per telèfon, l'enllaç que hi ha al final de la notícia et dirigeix a la web del Departament d'Empresa i Ocupació, on es dóna més informació sobre els distintius d'especialitat gastronòmica per als establiments hotelers de petit format i sobre el distintiu de Turisme Familiar per als establiments hotelers.

Per ambdós distintius, en aquest enllaç hi trobaràs un qüestionari provisional d'autoavaluació per als establiments hotelers i un Manual d'Interpretació dels ítems del qüestionari.

Seguim en contacte!

Una abraçada,  

Vanesa